Opstarten i 1942
 
Danmark var blevet besat af tyskerne i 1940, og året efter begyndte en del mennesker i Ulfborg By at tale om at starte en skytteforening. Man vidste, at der før havde været en forening, men der fandtes ingen protokoller eller papirer på denne forening. Derimod var de en skytteforening i Ulfborg sogn, som allerede var blevet oprettet, som den første i Ringkøbing Amt i 1862.
 
Der blev nedsat et udvalg, som bestod af Bager Otto Jeppesen, Niels Slot og Chr. Jensen, til at undersøge mulighederne for en skytteforening. Den 8. juni 1942 indkaldte udvalget til stiftende generalforsamling på Ulfborg Gæstegivergård. Otto Jeppesen redegjorde for udvalgets arbejde, og kriminalassistent H.E. Jensen fra Ringkøbing, gav oplysninger angående skydning i Danmark.
 
Ejner Pedersen blev valgt til dirigent, og man gik derefter over til at tilrette foreningens love, ”deriblandt formålet at skabe en sund dansk ungdom til styrkelse af fædrelandskærligheden og forsvarsviljen i vort folk”.
 
Efter dette gik man over til valg af bestyrelses. Følgende blev valgt:
Brøndum Jensen, Aage Hundevad, Ejner Pedersen, Frode Kirkegaard, Heinrich Kirk, Rex Christensen og Christian Jensen.
Suppleanter: Simon Thorstensen og Lærer Rasmussen.
Revisorer: Chr. Stidsholt og Frederik Filsø.
 
Aftnen sluttede med gode ønsker for den nye forening.
 
Medlemskontingentet fastsattes til kr. 2,00 for ungskytter, kr. 4,00 for skytter over 20 år og kr. 1,00 for passive medlemmer. Ca. 1 km øst for byen, blev der stillet et areal til rådighed af fru Strandbygaard, til oprettelse af en skydebane. Herefter gik man i gang med at bygge skydebanen, som bestod at 4 baner. Alt arbejdet blev udført af medlemmerne, og særligt Hundevads snedkersvende gjorde et stort stykke arbejde. Som bidrag til skydebanen skænkede Læge Jørgensen, Modehandler Jørgensen og P. Larsen hver kr. 50,00 og kr. 200 blev skænket af en anonym giver. Der blev skudt på banen hele sommeren med 89-er geværer; der var 9 stk. til rådighed.
 
Foreningens første præmieskydning blev afviklet søndag den 17.09.1942. Der blev afgivet ca. 1600 skud. Dagen sluttede med fælles kaffebord og præmieuddeling på Christoffersens Hotel.
 
Baneskydningen forsatte indtil 29 august 1943, da tyskerne tog geværerne, hvorfor man lå stille indtil 4. maj 1945, da tyskerne kapitulerede. Derefter brugte man de tyske geværer, indtil Otterup i 1952 lavede de tyske geværer om med ny pibe og sigtemidler med klik-indstilling.
 
Medlemstallet voksede støt op gennem 40-erne, og der blev deltaget i kapskydninger rundt omkring; således deltog vin i Vestjydsk Byskyttestævne, og første gang vi var konkurrencedygtige ved Vestjydsk Byskyttestævne var i 1949 med 12 mand. Ulfborg vandt med 257,5p i gennemsnit. Skydningen foregik med svenske geværer. Enkelte skytter deltog i feltskydning i Oksbøl og Thisted. Dette var en ny skydedisciplin efter krigen. Det skulle senere vise sig, at feltskydningen blev en meget stor succes for Ulfborg.
 
I 1950 var der faneindvielse, alt sammen for indsamlede midler. Alle med respekt for sig selv bakkede op om skytteforeningen både sportslig og økonomisk. Foreningen gik ind i et nyt årti med utrolig entusiasme og gå på mod.
 
LANGDISTANCESKYDNING
 
Efter at 200m i 1942 var blevet etableret i Fru Strandbygårds plantage, blev banen benyttet meget flittig. Skydningen foregik søndag formiddag sommeren igennem og sluttede gerne sidst i september med en præmieskydning og efterfølgende skyttefest på hotellet. Ved flere fester var der underholdning, bl.a. har operasanger Klinge og sangeren P. Sand underholdt medlemmerne.
 
I 1946 besluttedes det at skyde efter D.D.S.G & I´s (det hedder nu DDS) obligatoriske program, hvilket vil sige 5 liggende + 5 knælende + 5 stående skud. I 1948 byggedes amtsskydebanen her i Ulfborg. Ulfborg kommune havde stillet arealet til rådighed og desuden ydet et tilskud på kr. 5000,- til byggeriet. Ulfborg skytterne tog deres del af arbejdet med byggeriet, desuden påtog Harald Kjær og Valdemar Kristensen sig af at holde banen i orden. Det blev ført til protokols i amtet at Ulfborg havde en særrettighed til benyttelse af banen.
 
I 1949 overlod man det til Herman Noe at forsøge at købe et match-gevær til 300m, en distance der var ved at være interesse for. Først i 50-erne var der stor tilslutning til baneskydning, således kom de første Otterup M/52; sværpibede rifler med hulsigte bag, men med stolpekorn foran, og det var et stort fremskridt. En af de store skydninger vi deltog i var Vestjydsk Byskyttestævne med deltagelse fra Esbjerg i syd til Thisted i nord. Byskyttekæden kunne vindes af bedste individuelle skytte, der var på fuldtalligt hold, og det var i årenes løb blevet til mange holdsejre, og mange skytter fra Ulfborg har fået navnet på den evigt vandrende kæde.
 
I 1953 henlægges Jyllandsstævnet til Ulfborg. Det blev en dejlig oplevelse for Ulfborg by, der foruden også atletik også forestod indkvartering. Med de 40 nye 200m skydebaner var det en påskønnelse til R.A.S. og Ulfborg at få henlagt dette stævne hertil.
 
Ulfborg skytterne deltog i mange andre stævner, bl.a. amtsskydninger, og det er blevet til rigtig mange amtsmestre i tidens løb. Jyllandsstævner og landsstævner har vi med stor succes deltaget i mange gange, bl.a. ved landsstævnet i Vingsted 1957, hvor Henning Kristensen vandt Kammerherreinde Oksholm Rosenfelts vandrepokal som landets bedste ungskytte. pokalen regnedes for det fornemste trofæ indenfor D.D.S.G. & I.
 
I 1960-erne og 70-erne var det som om feltskydningen var ved at få overtaget frem for baneskydningen. På den baggrund udsatte Hundevad træningspokaler i flere klasser, for at vende denne udvikling, og dette lykkedes. Det var bl.a. også med den baggrund, at landsstævnet i 1971 henlægges til Ulfborg i R.A.S regi. Det var nok det fornemste tiltag byen og skytteforeningen har været værtsby for. Bl.a. medførte det, at vi fik elektronisk markering til stævnet, og vi fik lov at beholde 10 sæt til ejendom. Det gav grobund for en ny epoke i baneskydning. Op gennem 70-erne og 80-erne trænedes der stærkt, og nye skyttetalenter dukker op. Dette sammen med nye læderskyttedragter, nye geværer, såvel Otterup og Sauer, og andet udstyr, har bevirket, at Ulfborg de senere år har domineret 200m og 300m i dette land. Dan-Cup skydningerne er et produkt af et forslag fra en Ulfborg-skytte efter norsk forbillede.
 
FELTSKYDNING
 
Feltskydning, der af etiske grunde (menneskelignende figurer) senere blev omdøbt til terrænskydning, har sit udspring direkte fra forsvaret. Det er en forsvarsbetonet skydeform, som kræver hurtighed, afstandsbedømmelse og overblik, og som kun kendes i de nordiske lande. Nogle af foreningens skytter, havde allerede så småt deltaget i feltskydninger i Thisted og Oksbøl omkring 1949 og 1950. Første gang Ulfborg forsøgte sig med feltskydning var den 15. april 1951, hvor der opstilledes en lille skydning på 4 stationer i terrænet ved amtsbanen. Der blev skudt med tyske geværer. Der deltog 25 skytter. Der var visse begyndervanskeligheder, og formanden var ikke helt tilfreds med tilslutningen. Året efter gentog man stævnet med 56 deltagere, og arrangementet klappede som det skulle. Feltskydning blev hurtig en populær sport, hvori, vi ikke alene havde toppen, men også bredden.
 
Op gennem 50-erne og 60-erne deltog foreningen i arrangementer over hele landet og gik sejr til sejr. I de år var der ca. 40 skytter, der dyrkede feltskydning, og deraf var de 25 så homogene, at det stort set var lige meget, hvem der skød på førsteholdet, og der blev trænet på livet løs. Vi havde. Det må indrømmes, gode forhold til træningen. Ulfborg prægede holdene og var storleverandør at skytter til amtshold og andre udtagne hold. De første landsholdsskytter var Herman Noe og Chr. Vad, der i 1953 skød sig ind på det danske skyttelandshold. Den gang var feltskydning anderledes, end vi kender det i dag. Specielt skydningen i Hvidbjerg Ørum huskes for vippefigurer, rødekorsmænd, lerduer m.v. og så var der tilløb, d.v.s. man ladede op på linie, og på fløjtesignal løb man 15 – 20. frem til en forhøjning og afgav sine skud, inden for den samlede skydetid. Efterhånden blev skiverne mindre og terrænskydning, som det nu hedder, blev mere præcisionsskydning på ukendte afstande. Det bevirkede, at bredden af skytter ikke kunne være med længere. Men til gengæld har vi nogle, som udgør toppen i dag.
 
Som en fornyelse kom pistolterrænskydning, som mange af vore skytter dyrker, og flere har præsteret gode resultater. I de sidste år har vi været arrangører af terrænskydning med pistol. Deltagerantallet har været stor, og økonomisk har det været et godt aktiv for foreningen.
 
KORTDISTANCESKYDNING
 
Det er lidt uklar, hvornår salonskydningen, helt præcis er taget op i foreningen. Men alt tyder på, at man så småt begyndte i Hundevads værksted omkring 1947-48. det var under særdeles primitive forhold, således kunne banen knap blive 15m. I de følgende vintre fik man en aftale med Christoffersens Hotel om at benytte salen. Der blev fremstillet kuglefang, som skulle stilles op og bag scenekanten. Der udførtes et stort arbejde inden banen var skydeklar.
 
Første gang salonskydningen blev omtalt i protokollen var i 1949, hvor foreningen indbød til skydning sammen med byens borger, i Vium Andersens bilværksted. I 1951 afholdtes en dyst mod Ulfborg Kirkeby på Christoffersens Hotel. Ulfborg by vandt med 90p i gennemsnit.
 
Den 7. marts 1951 deltog foreningen i en kapskydning i Ringkøbing med efterfølgende kaffebord. Det var den første spæde start, men op gennem 50-erne fik man rigtig tag i de unge skytter. Således vandt de i 1957 Ringkøbing Amts pokal. Lokalerne der blev skudt i var stadig hotellets, Hundevads værksted og Vium Andresens værksted. Om sommeren foregik det på den nye amtsbane, der stod færdig i 1948. der var 10 stk. 50m. baner, som blev brugt flittig. Da skyttehuset på Stenildvej stod færdig i 1959, blev 15m skydning et tilløbsstykke. Børn og unge deltog i stort tal. Sæsonen indledes i oktober med pølser og sodavand og sluttede så i marts med en præmieskydning, hvorefter sommerens træning foregik på amtsbanen.
 
Bestyrelsen, der på skift dannede vagthold, gjorde meget ud af at lære de unge skydningens finesser, og det er nok der, kimen blev lagt til de smukke resultater, det er blevet til i årenes løb. Det er blevet til utallige sejre i turneringer både på amtsplan og landsplan. Et dansk mesterskab inden for Dansk Skytteunion til Dorte Overgård i 1990 i dame junior med 346p var en toppræsentation.
 
Vore unge skytters succes skyldes i høj grad Inger og Villy Overgaard Jensen, der i mange år har været holdledere for de unge. I 1983 blev Inger og Villy hædret med Ringkøbing Amts initiativpokal for deres indsats for de unge skytter. Senior skytterne har ligeledes deltaget i utallige turneringer og divisionsskydninger, bl.a. i 1. division indenfor D.S.U. i flere sæsoner skød vi kaffeskydning med naboforeningerne, hvilket var en hyggelig form for samvær. I de senere år er skiverne blevet mindre og udstyret bedre, og indførelsen af Anschutz geværer har bevirket en væsentlig fremgang for kortdistanceskydning i foreningen.
 
Pistolskydning er en relativ ny disciplin inden for organisationen. Ulfborg tog skydearten op i 1976, og der viste sig stor interesse omkring pistolskydning på 15m. hvilket gav mange nye medlemmer. Træningsaftenerne var den samme for pistol og gevær, hvilket resulterede i et godt kammeratskab efter endt træning.
 
 
Ulfborg By's Skytteforening | Stenildvej 12, 6990 Ulfborg  | Tlf.: 20746277 | ulfborgbysskf@gmail.com