§ 1
Foreningens navn er Ulfborg Bys Skytteforening.
Foreningen er stiftet den 8. juni 1942.
Foreningen er hjemhørende i Holstebro kommune.
 
§ 2
Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at fremme den enkelte og fællesskabet, sundhed og trivsel.
 
§ 3
Foreningen er tilsluttet DGI Vestjylland, foreningen vil overholde og skyde efter regler fastsat af DGI skydning. Foreningen kan, med generalforsamlingens godkendelse, tilslutte sig andre organisationer m.v.
 
§ 4
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, heraf to forældrerepræsentanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Forældrerepræsentanter kan ikke vælges til forannævnte funktioner. Som forældrerepræsentant kræves ikke medlemskab af foreningen, men et aktivt skydende barn fra husstanden. Barnet skal være medlem.
Valg til bestyrelsen og revisor gælder for 2 år ad gangen. Forældrerepræsentanter vælges for et år
 
§ 6
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse af et våben.
 
§ 7
Kontingent for medlemskab af foreningen, fastsættes hvert år af bestyrelsen, der tillige fastsætter priser for ammunition m.v.
 
§ 8
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personlig for de af foreningen påtagne forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af forenings formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 9
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.
Dato og tidspunkt for generalforsamlingen bekendtgøres for de stemmeberettigede medlemmer senest 30 dage forud ved opslag på skydebanen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret, samt forældre til børn under 16 år. Dog kun en stemme pr. barn og højst en stemme pr. fremmødt forældre.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af nærværende vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 10
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
            valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
            valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
5. valg af to forældrerepræsentanter hvert år
6. Valg af 2 suppleanter.
7. valg af 1 revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.
 
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent.
Eller når ¼ af foreningens aktive medlemmer over 16 år stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 7 uger efter at kravet herom er fremsat.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde som den ordinære.
 
§ 12
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Formanden kan bemyndige kassereren til at disponerer over konti i pengeinstitut eller lignende.
Kassereren forpligter sig til kun at ligge inde med de kontante midler, som er nødvendige for foreningens daglige drift.
 
§ 13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog kræver vedtagelse i bestyrelsen, at over halvdelen stemmer herfor.
Der føres protokol over sager, der behandles af bestyrelsen. Protokollen underskrives af mødedeltagerne – senest ved næstefølgende bestyrelsesmøde.
 
§ 14
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Senest i februar afgiver bestyrelsen (kassereren) driftsregnskab og status til revisorerne.
 
§ 15
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere – i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger – stemmer herfor.
Ophører foreningen at eksisterer, eller udmelder foreningen sig af skydebane Vestjylland, skal foreningen til denne aflevere samtlige derfra medtagne ejendele.
Såfremt foreningen besidder fast ejendom tilbydes denne vederlagsfrit hjemstedskommunen – mod at denne betaler eventuelt restgæld – til anvendelse for fritids virksomhed, primært for børn og unge. Foreningens øvrige formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet, specielt til femme af skydeidrætten, i hjemstedskommunen.
__________________________________________________________
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 2014
 
 
Jeanette Trillingsgaard
 
Henriette Stougaard
 
Martin Holst Nørmark
 
Kurt Nielsen
 
Jens Ørts
 
Erik M. Pedersen
 
Henrik Dige Mortensen
Ulfborg By's Skytteforening | Stenildvej 12, 6990 Ulfborg  | Tlf.: 20746277 | ulfborgbysskf@gmail.com